Type Alias

sparse_matrix_double

Sparse matrix opaque type for Double.

Declaration

typealias sparse_matrix_double = OpaquePointer

See Also

Supporting Types

typealias sparse_matrix_float

Sparse matrix opaque type for Float.

struct sparse_status

The type reflecting the status of an operations.

typealias sparse_dimension

The dimension type.

typealias sparse_index

The index type.

struct sparse_norm

The norm specifier.

typealias sparse_stride

The stride type.