Enumeration Case

NSLineCapStyleButt

No overview available.

Declaration

NSLineCapStyleButt = 0