Enumeration Case

AUAudioUnitBusTypeOutput

An output bus.

Declaration

AUAudioUnitBusTypeOutput = 2