Global Variable

kAUPresetVSTPresetKey

VST state from a VST “preset.”

Declaration

var kAUPresetVSTPresetKey: String { get }