Macro

kAUPresetVSTPresetKey

VST state from a VST “preset.”

Declaration

#define kAUPresetVSTPresetKey