Type Property

metadata3GPUserDataKeyDescription

Declaration

static let metadata3GPUserDataKeyDescription: AVMetadataKey