Type Property

commonKeyArtist

The artist key.

Declaration

static let commonKeyArtist: AVMetadataKey