Type Property

iTunesMetadataKeyExecProducer

Declaration

static let iTunesMetadataKeyExecProducer: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys