Type Property

iTunesMetadataKeyAuthor

Declaration

static let iTunesMetadataKeyAuthor: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys