Type Property

commonKeyModel

Declaration

static let commonKeyModel: AVMetadataKey