Type Property

iTunesMetadataKeyCopyright

Declaration

static let iTunesMetadataKeyCopyright: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys