Type Property

commonKeyFormat

Declaration

static let commonKeyFormat: AVMetadataKey