Type Property

iTunesMetadataKeyAlbum

Declaration

static let iTunesMetadataKeyAlbum: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys