Type Property

iTunesMetadataKeySongName

Declaration

static let iTunesMetadataKeySongName: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys