Type Property

iTunesMetadataKeyComposer

Declaration

static let iTunesMetadataKeyComposer: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys