Type Property

quickTimeUserDataKeyEncodedBy

Declaration

static let quickTimeUserDataKeyEncodedBy: AVMetadataKey

See Also

QuickTime User Metadata Keys