Type Property

iTunesMetadataKeyPublisher

Declaration

static let iTunesMetadataKeyPublisher: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys