Type Property

iTunesMetadataKeyThanks

Declaration

static let iTunesMetadataKeyThanks: AVMetadataKey

See Also

iTunes Metadata Keys