Type Property

commonKeyMake

Declaration

static let commonKeyMake: AVMetadataKey