Class

CFURL

A reference to a CFURL object.

Declaration

class CFURL