Type Alias

CMMetadataFormatType

The types of TimedMetadata.

Declaration

typealias CMMetadataFormatType = FourCharCode