Enumeration Case

asiVolumeName

Return the name of the volume on which the target resides.

Declaration

asiVolumeName = -1