Enumeration Case

themeNoAppropriateBrushErr

No overview available.

Declaration

themeNoAppropriateBrushErr = -30568