Enumeration Case

kCVPixelFormatType_1IndexedGray_WhiteIsZero

1 bit indexed gray, white is zero.

Declaration

kCVPixelFormatType_1IndexedGray_WhiteIsZero = 0x00000021