Enumeration Case

kCVPixelFormatType_2IndexedGray_WhiteIsZero

2-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

kCVPixelFormatType_2IndexedGray_WhiteIsZero = 0x00000022