Enumeration Case

kCVPixelFormatType_422YpCbCr10

Component Y'CbCr 10-bit 4:2:2.

Declaration

kCVPixelFormatType_422YpCbCr10 = 'v210'