Enumeration Case

kCVPixelFormatType_422YpCbCr16

Component Y'CbCr 10,12,14,16-bit 4:2:2.

Declaration

kCVPixelFormatType_422YpCbCr16 = 'v216'