Enumeration Case

kCVPixelFormatType_444YpCbCr10

Component Y'CbCr 10-bit 4:4:4.

Declaration

kCVPixelFormatType_444YpCbCr10 = 'v410'