Enumeration Case

kCVPixelFormatType_444YpCbCr8

Component Y'CbCr 8-bit 4:4:4.

Declaration

kCVPixelFormatType_444YpCbCr8 = 'v308'