Enumeration Case

kCVPixelFormatType_4IndexedGray_WhiteIsZero

4-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

kCVPixelFormatType_4IndexedGray_WhiteIsZero = 0x00000024