Enumeration Case

kCVPixelFormatType_8IndexedGray_WhiteIsZero

8-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

kCVPixelFormatType_8IndexedGray_WhiteIsZero = 0x00000028