Global Variable

kCVPixelFormatType_1IndexedGray_WhiteIsZero

1 bit indexed gray, white is zero.

Declaration

var kCVPixelFormatType_1IndexedGray_WhiteIsZero: OSType { get }