Global Variable

kCVPixelFormatType_2IndexedGray_WhiteIsZero

2-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

var kCVPixelFormatType_2IndexedGray_WhiteIsZero: OSType { get }