Global Variable

kCVPixelFormatType_4IndexedGray_WhiteIsZero

4-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

var kCVPixelFormatType_4IndexedGray_WhiteIsZero: OSType { get }