Global Variable

kCVPixelFormatType_8IndexedGray_WhiteIsZero

8-bit indexed gray, white is zero.

Declaration

var kCVPixelFormatType_8IndexedGray_WhiteIsZero: OSType { get }