Type Alias

Data.Base64EncodingOptions

Options to use when encoding data.

Declaration

typealias Data.Base64EncodingOptions = NSData.Base64EncodingOptions

See Also