Type Property

stringEncodingErrorKey

No overview available.

Declaration

static let stringEncodingErrorKey: ErrorUserInfoKey