Type Alias

FWASetPluginPathRecPtr

No overview available.

Declaration

typealias FWASetPluginPathRecPtr = UnsafeMutablePointer<FWASetPluginPathRec>