Type Alias

BluetoothHCIOutputCodedDataSize

No overview available.

Declaration

typealias BluetoothHCIOutputCodedDataSize = UInt16