Enumeration Case

kIOPMAssertionLevelOff

No overview available.

Declaration

kIOPMAssertionLevelOff = 0