Enumeration Case

kIOPMAssertionLevelOn

No overview available.

Declaration

kIOPMAssertionLevelOn = 255