Type Alias

IOUSBMouseDataPtr

No overview available.

Declaration

typedef IOUSBMouseData *IOUSBMouseDataPtr;