Enumeration Case

kSCSITaskStatus_GOOD

Declaration

kSCSITaskStatus_GOOD = 0x00

Discussion

The task completed with a status of GOOD.