Type Alias

VDSetHardwareCursorPtr

No overview available.

Declaration

typedef VDSetHardwareCursorRec *VDSetHardwareCursorPtr;