Function

glGetVertexAttribfv(_:_:_:)

No overview available.

Declaration

func glGetVertexAttribfv(_ index: GLuint, _ pname: GLenum, _ params: UnsafeMutablePointer<GLfloat>!)