Enumeration Case

errSecCSHostProtocolNotProxy

Host protocol violation: proxy hosting not engaged.

Declaration

errSecCSHostProtocolNotProxy = -67041