Enumeration Case

SKAttributeTypeFloat

No overview available.

Declaration

SKAttributeTypeFloat = 1