Type Alias

Image.Orientation.AllCases

No overview available.

Declaration

typealias Image.Orientation.AllCases = [Image.Orientation]