Network Protocol Types

Keys that identify network protocol types.