Global Variable

kIOBundleDevelopmentRegionKey

No overview available.

Declaration

var kIOBundleDevelopmentRegionKey: String { get }